Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią Interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Duomenų valdytojo Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

PRIVATUMO POLITIKA/ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos. UAB Indimeda, į. k. 302590798, registracijos adresas – M. Koperniko g. 2 – 2, Gineitiškės, LT-14159, Vilniaus raj. (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiame dokumente nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Šis dokumentas suteiks Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys gali būti renkami, kur gali būti panaudoti ir kaip yra apsaugoti. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių naudojate. Šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (privatumo politika) yra nustatomi Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka, kuriais vadovaudamasi Bendrovė, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko Asmens duomenų subjektų Asmens duomenis. Duomenų subjektas pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka ar kt.). Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ar Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Duomenų valdytojas asmens duomenis rinks laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos racionalios techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
  2. Sąvokų apibrėžimai.

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmens duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, iš asmens duomenų, pavyzdžiui, pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; kas taip pat apima, bet neapsiriboja: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt. Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Duomenų subjektu šioje Privatumo politikoje laikomas Besikreipiantis asmuo, Klientas, Skambinantieji telefonu, el. paštu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis konsultacinėmis ir (ar) kitomis teikiamomis paslaugomis ar norintis užsiregistruoti dėl konsultacinės ir (ar) ar kitos paslaugos teikimo.

Klientas – asmuo, iš Duomenų valdytojo gaunantis konsultacines ir (ar) kitas paslaugas.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus,  įgyvendinti nustatytus tikslus.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Interneto svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis svetainės ir (ar) Duomenų valdydojo paslaugomis.

Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Sąmoningas neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Tvarkydamas ir saugodamas Duomenų subjektų asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Duomenų valdytojas taiko skirtingus Asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs asmens duomenys. Išimtys iš šioje privatumo politikoje nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

  1. Asmens duomenų tvarkymas psichoterapijos konsultacijų ir (ar) kitų paslaugų teikimo tikslu.

Duomenų valdytojas tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu tvarko šiuos su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis: vardą, pavardę; gimimo datą; asmens kodą (jei jis pateikiamas); duomenis apie lytį; suteiktos paslaugos aprašymą; anksčiau ar kitose įstaigose suteiktų paslaugų aprašymą; elektroninio pašto adresą; telefono numerį; duomenis apie sergamas ligas ir vartojamus vaistus; duomenis apie diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtą gydymą ir kitus sveikatos duomenis. Aukščiau nurodyti asmens duomenys gaunami iš Duomenų subjekto. 

Duomenų valdytojas, automatiniu būdu, užklausų administravimo tikslu, kai Duomenų subjektas kreipiasi užpildydamas el. puslapyje esančią užklausos formą arba kreipiasi el. paštu, tvarko šiuos interesantų (duomenų subjektų) asmens duomenis: vardą, pavardę; telefono numerį; elektroninio pašto adresą; komentarą/užklausą. Šiuo tikslu gauti asmens duomenys yra saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų gavimo dienos. Šiuo tikslu duotą Sutikimą Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui surinkti asmens duomenys yra saugiai sunaikinami, pagal Duomenų valdytojo pasirinktą būdą (trinami, popieriniai dokumentai naikinami deginant, naudojantis konfidencialių duomenų naikinimo paslaugas teikiančių įmonių paslaugomis, ištrinami).

  1. Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti klientams ar pirmam apsilankymui užsiregistravusiems asmenims apie numatomus vizitus.

Duomenų valdytojas, siekdamas su sutarties su klientais sudarymu ir/ar vykdymu susijusio tikslo priminti klientams ar pirmai konsultacijai užsiregistravusiems asmenims apie sutartus numatomas vizitus ar nuotolines konsultacijas. Šiuo tikslu tvarkomi tokie asmens duomenys: vardas; pavardė; pašto adresas; telefono numeris; numatomi vizitai ir jų datos. Duomenys, tvarkomi siekiant priminti klientams ar pirmam apsilankymui užsiregistravusiems asmenims apie numatomus vizitus, Duomenų valdytojo gaunami tiesiogiai iš klientų ar pirmam apsilankymui užsiregistravusių asmenų. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (tvarkymas, reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui). Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

  1. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų valdytojas tvarko šiuos asmens duomenis: vardą; elektroninio pašto adresą; telefono numerį. Šiuo tikslu duomenys gaunami Duomenų subjektui išreiškus sutikimą registracijos metu svetainėje arba partnerių, administruojančių internetines registracijas svetainėse uždedant varnelę arba paslaugos gavimo metu pasirašant sutikimą su vidaus taisyklėmis dėl duomenų tvarkymo ir jų panaudojimo, įskaitant tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Šiuo tikslu gauti asmens duomenys yra saugomi 5 (penki) kalendoriniai metai nuo duomenų gavimo dienos. Šiuo tikslu duotą sutikimą Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti, nenurodydamas jokių motyvų.

7. Slapukų pagalba renkami duomenys.

Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atskirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Naudodamas slapukus Duomenų valdytojas siekia užtikrinti komfortą asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. Slapukai – tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje). Tuo atveju, kai Duomenų subjektas lankosi Interneto svetainėje ir sutinka su slapukų (angl.cookies) naudojimu, Duomenų valdytojas slapukų pagalba renka tokius lankytojų duomenis, kaip IP adresas, vietos nustatymo duomenys (informacija apie apytikrę lankytojo geografinę buvimo vietą), naudojamos naršyklės versija, ekrano rezoliucija, naudojamas įrenginys. Aukščiau nurodyti duomenys naudojami statistinių duomenų apie Interneto svetainėse apsilankiusių unikalių vartotojų skaičių ir siekiant pateikti skirtingai tikslinei grupei skirtą reklamą ar turinį. Naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.

Slapukai, naudojami genetika.lt svetainėje:

_ga – šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje;

_gat – naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti;

_gid – naudojami „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti;

pll_language – sisteminis WordPress daugiakalbystės modulio slapukas, naudojamas, kad vartotojo naršyklė atsimintų kokią svetainės kalbą vartotojas yra pasirinkęs.

8. Duomenų subjekto teisės. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu perdegimas@gmail.com) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,

– reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,

– reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu: jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą; gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui); nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

Jeigu kilo įtarimas, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir pažeidžiant Jūsų teises, galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją ir pateikti skundą. Duomenų valdydojas rekomenduoja iškilus neaiškumams ar konkrečiai problemai susisiekti ir pamėginti rasti tinkamą problemos sprendimą.

9. Jūsų asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims. Duomenų valdytojo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų. Duomenų valdytojas gali pateikti Jūsų asmens duomenis: teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu. Duomenų valdytojas gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis duomenų valdytojo vardu ir duomenų valdytojo ar Jūsų naudai.

Šie duomenų tvarkytojai yra reklamos, rinkodaros, išankstinės registracijos, buhalterinių apskaitų paslaugas, programinės įrangos tiekimo ir palaikymo paslaugas teikiančios įmonės, kurioms Jūsų asmens duomenys atskleidžiami tik tiek, kiek yra būtina teikiant šių įmonių paslaugas.

10. Svetainėje pateikiamos nuorodos. Svetainėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos šioje svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

11. Baigiamosios nuostatos. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų duomenis?

Jūsų asmeniniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kt.) yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl užtikriname, kad Jūsų asmeniniai duomenys yra pasitelkiami tik siekiant įgyvendinti dar kokybiškesnes ir prieinamesnes paslaugas. Pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su klientais susijusią informaciją.